zeszyty naukowe

Artykuły do ZESZYTÓW NAUKOWYCH należy dostarczać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word oraz pliku PDF oraz papierowej (z zachowaniem warunków publikacji)

Redakcja ZESZYTÓW NAUKOWYCH wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, iż artykuł nie został w przeszłości nigdzie opublikowany, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich oraz jest dziełem oryginalnym, a Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ma wyłączne prawo do jego publikacji.

Redakcja Zeszytów Naukowych czyni starania w zakresie wdrożenia procedury zabezpieczającej przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie Redakcja wymaga od Recenzentów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.