zeszyty naukowe

Artykuły do ZESZYTÓW NAUKOWYCH należy dostarczać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word oraz pliku PDF oraz papierowej (z zachowaniem warunków publikacji)

Redakcja ZESZYTÓW NAUKOWYCH wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, iż artykuł nie został w przeszłości nigdzie opublikowany, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich oraz jest dziełem oryginalnym, a Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ma wyłączne prawo do jego publikacji.

Redakcja Zeszytów Naukowych czyni starania w zakresie wdrożenia procedury zabezpieczającej przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie Redakcja wymaga od Recenzentów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA PRAC W "ZESZYTACH NAUKOWYCH" LAW W DĘBLINIE

1. Redakcja ZESZYTÓW NAUKOWYCH LAW przyjmuje do druku artykuły naukowe z obszaru wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, zgodnie z prowadzonymi w Uczelni kierunkami badań i studiów oraz obszarami wskazanymi w Regulaminie Zeszytów Naukowych Lotniczej Akademii Wojskowej.

2. Prace nie mogą być publikowane w innych wydawnictwach bez zgody wydawcy.

3. Artykuły publikowane w ZESZYTACH NAUKOWYCH odzwierciedlają indywidualne poglądy autorów na omawiane zagadnienia.

4. Artykuł nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (czyli około 22 stron znormalizowanego tekstu – czyli takiego zawierającego około 30 wierszy samego tekstu).

5. Artykuł powinien być przesłany do redakcji w formie papierowej (wydruk jednostronny) oraz w wersji elektronicznej (format .pdf i .docx)
Przygotowanie artykułu:
format A4, tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman CE 12 pkt., interlinia 1,5 pkt, marginesy – górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm, numeracja stron ciągła w całym artykule (środek, dół strony). 

6. Do artykułu należy stosować przypisy dolne, z ciągłą numeracją.

7. Bibliografia – zbudowana na podstawie przypisów zamieszczonych w artykule.

8. Prace nadesłane do redakcji powinny mieć następujący układ:

  • imię i nazwisko autora (autorów), stopień wojskowy, tytuł (stopień) naukowy;
  • nazwa reprezentowanej instytucji;
  • zajmowane stanowisko;
  • tytuł artykułu;
  • streszczenie (zawierające 700-1200 znaków ze spacjami) – krótka charakterystyka artykułu (temat, cel, podjęty problem, główne wnioski i osiągnięcia naukowe) w języku, w którym napisany został artykuł oraz w języku angielskim. Streszczenie nie może zastąpić wprowadzenia do artykułu.
  • słowa kluczowe (5 słów lub wyrażeń) w języku, w którym napisany został artykuł oraz w języku angielskim,
  • właściwe treści (ewentualnie podzielone na części z nagłówkami).

9. Do nadesłanego materiału należy dołączyć dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail.

10. Wszystkie prace są recenzowane (zgodnie z przyjęta procedurą recenzowania).

11. Autor za opublikowany artykuł nie otrzymuje honorarium.

12. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz nie informuje o powodach niezakwalifikowania ich do druku.