zeszyty naukowe

Wszystkie artykuły opublikowane w ZESZYTACH NAUKOWYCH są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w „ZESZYTACH NAUKOWYCH" LAW jest zgodna z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r., w prawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Złożone w Redakcji Zeszytów Naukowych LAW artykuły są poddawane ocenie formalnej przez członków Komitetu Redakcyjnego i kwalifikowane do recenzji merytorycznych. Następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy lub stopień naukowy w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. W przypadku nie podjęcia się wykonania recenzji, przez recenzenta Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci. Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane. Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzji) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor (autorzy) otrzymuje informację o wyniku przeprowadzonej recenzji i ma możliwość wglądu do w/w recenzji. Następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją Zeszytów Naukowych dotycząca ewentualnych uwag.

Recenzenci muszą podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Raz w roku podawana jest do publicznej wiadomości, na stronie internetowej, lista recenzentów.