zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Stanisław POPOWSKI, Witold DĄBROWSKI - Pomiar i estymacja kąta ślizgu

Paweł MUSIALIK, Janusz BĘDKOWSKI, Igor OSTROWSKI, Tomasz ŁUCZYŃSKI, Karol MAJEK, Andrzej MASŁOWSKI, Artur ADAMEK - Virtual environment modeling for training of unmanned vehicles’ operators

Jacek PIENIĄŻEK - Wspomagane sterowanie obserwacją z wykorzystaniem aparatu bezzałogowego

Piotr CIECIŃSKI, Jacek PIENIĄŻEK - Model samolotu MP-02 dla sterowania w locie autonomicznym

Piotr GRZYBOWSKI, Damian KORDOS, Paweł RZUCIDŁO - Opracowanie i testy naziemnej stacji kontroli lotu BSP klasy mikro i mini

Piotr STRZELCZYK - Układ kaczka z uskokiem krawędzi natarcia na płacie głównym

Robert JAKUBOWSKI, Marek ORKISZ, Tomasz WOŁOSZYN, Piotr WYGONIK - A review of selected alternative propulsion systems for UAV applications

Dariusz NOWAK, Tomasz ROGALSKI, Piotr SZCZERBA - Autonomous takeoff and landing system designed for unmanned aerial vehicles: computer simulations

Krzysztof OGONOWSKI, Tomasz KULIK - Naziemne stacje kontroli lotów bezzałogowych aparatów latających

Tomasz KULIK, Dariusz BOGUSZ - Zastosowanie symulatorów lotniczych jako obiektów ruchomych w lotnictwie wojskowym sił zbrojnych RP

Andrzej TRUSKOWSKI - Bezzałogowy aparat latający - efektywność i zagrożenie

Grzegorz ROSŁAN - Analiza i interpretacja danych pozyskiwanych przez bezzałogowe statki powietrzne

Norbert JAKUBOWICZ - Bezzałogowe aparaty latające Federacji Rosyjskiej

Dariusz KOMPAŁA - Możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych przez Siły Zbrojne RP

Noty o autorach

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Michał BRESZKA, Robert JĘDRYS, Zbigniew WOCHYŃSKI - Sprintem przez rekordowe wyniki w lekkiej atletyce w "Szkole Orląt" w Dęblinie - część II

Jarosław DUSZEWSKI - Wspieranie praw pasażerów w transporcie lotniczym jako cel polityki transportowej UEI

Wojciech JOBDA - Udział Sił Zbrojnych RP w reagowaniu na niemilitarne sytuacje kryzysowe

Jarosław KALETA - Rola i zadania Policji w obszarze zarządzania kryzysowego

Janusz KARPOWICZ - Studia nad wojną – wybrane problemy

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie efektu Dopplera do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Daniel KUCHAREK, Aleksandra GULEWSKA - Aspekty bezpieczeństwa rynków finansowych

Daniel KUCHAREK - Znaczenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w całokształcie bezpieczeństwa narodowego

Mirosława MARCINIUK - Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa – podobieństwa i różnice

Wojciech MICHALAK - Ewolucja teorii użycia lotnictwa wojskowego w okresie międzywojennym

Krzysztof RADWAN - Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Adam RURAK - Systemy wspomagania komputerowego w szkoleniu i doskonaleniu kadr dowódczych

Witold SARNOWSKI, Adam OLECHNO - Optymalizacja konstrukcji przy wykorzystaniu oprogramowania CAX

Mirosław TOKARSKI - Normatywne kryteria ochrony informacji niejawnych w sferze wojskowej pomiędzy polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Robert JĘDRYS, Zbigniew WOCHYŃSKI, Justyna SKRZYŃSKA-Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lizbonie (Portugalia)

Noty o autorach

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Małgorzata BUJEK - Bezpieczeństwo informacji w sferze gospodarki i administracji

Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Analiza wykorzystania potencjału ukraińskiego lotnictwa w antyterrorystycznej operacji (ATO) na wschodzie Ukrainy

Wojciech JOBDA - Komunikacja kryzysowa w systemie zarządzania kryzysowego

Wojciech MICHALAK - Lotnictwo wojskowe w teorii i praktyce sztuki wojennej

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Andrzej ADAMKIEWICZ, Krzysztof KOŁWZAN - Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego okrętowego pomocniczego kotła opalanego

Ľudmila DULEBOVÁ, Aneta KRZYŻAK, Martina DULEBOVÁ - The effect of simulated climatic conditions of ageing on properties of selected polymer composites

Jacek Andrzej CHORZEWSKI - Diagnozowanie techniki lotniczej i możliwości zastosowania metod diagnostycznych w systemach SHM (structural health monitoring

Szymon GRZESIAK - Analiza obciążeń szczytowych jako narzędzie weryfikacyjne konfiguracji okrętowego systemu elektroenergetycznego

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie metody Single Point Positioning w programie gLAB do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Franciszek W. PRZYSTUPA - Piotr SOKOLSKI

Agnieszka PUSTUŁKA - Niewłaściwa eksploatacja przyczyną uszkodzenia przekładni śrubowej

Arkadiusz RYCHLIK - Metoda identyfikacji procesu niszczenia elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem analizy wibroakustycznej

Dariusz WIĘCKOWSKI, - Badania pionowej dynamiki samochodu na symulatorze drogi - przykład porównania i oceny sygnałów

Wojciech ŻUROWSKI, Aldona KRZOS-KACZOR - Theoretical thermodynamic question of maximum tribological wear resistance limitation

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Zbigniew WOCHYŃSKI, Robert JĘDRYS, Justyna SKRZYŃSKA - Sprawozdanie z 63. Międzynarodowego Kongresu Naukowego w Oxfordzie (Anglia)

Radosław STANISŁAWSKI, Błażej SUDOMIRSKI, Justyna WARDZIAK, Rafał MACIAK, Karol BĘBEN, Piotr WAWER, Michał RUTKOWSKI, Michał DEJER, Zuzanna KORTA - Wyniki działalności statutowej Koła Naukowego Awioników (KNAWI)

Noty o autorach

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Jarosław DUSZEWSKI - Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie transportu lotniczego

Daniel KUCHAREK, Aleksandra GULEWSKA - Czynniki ograniczające zagrożenia w lotniczym transporcie materiałów niebezpiecznych

Wojciech MICHALAK - Organizacja Narodów Zjednoczonych w prewencyjnych działaniach interwencyjnych

Wioleta TOMCZYK - Osobowość studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem

Tadeusz ZIELIŃSKI - Kamienie milowe w historii lotnictwa wojskowego

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Tadeusz COMPA - Loty na Północnym Atlantykiem. System traktów oceanicznych

Marcin KOSTRZEWA, Mohamed BAKAR, Anita BIAŁKOWSKA, Joanna MASIEWICZ - Wpływ dodatku polimeru akrylowego na właściwości wytrzymałościowe osnów na bazie żywicy epoksydowej

Grzegorz KOWALECZKO, Tomasz GORECKI - Dynamika struktury konstrukcyjnej śmigłowca w warunkach rezonansu naziemnego

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie obserwacji GPS/GLONASS do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Karolina PERZ, Aleksandra REWOLIŃSKA, Tomasz URBANIAK, Roman ZAREMBA - Racjonalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

Daniel PIENIAK, Marcin OSZUST, Renata KAMOCKA-BRONISZ, Paweł OGRODNIK, Hristo PRODANOV - Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytu polimerowego stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich pod wpływem czynników termicznych

Aleksandra REWOLIŃSKA, Karolina PERZ - Problemy eksploatacyjne uszczelnień czołowych wskutek niewłaściwego ich doboru do zastosowań w przemyśle spożywczym

Witold SARNOWSKI, Konrad STOKFISZ - Obliczanie współczynnika ciągu wirnika nośnego śmigłowców

Gabriel WRÓBEL, Małgorzata SZYMICZEK - Wykorzystanie własności łańcucha Markowa w analizie procesu degradacji nośnych rur poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym

RECENZJE – SPRAWOZDANIA – KOMUNIKATY

Janusz KOWALSKI - O dwóch braciach – pilotach, których rozłączyła wojna

NOTY O AUTORACH