zeszyty naukowe

Spis treści

Artykuły i materiały

Gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL - Uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa jako podstawowe determinanty zmian w strukturach i zasadach użycia sił powietrznych

Gen. dyw. rez. nawig. dr Krzysztof ZAŁĘSKI - Wybrane problemy dowodzenia siłami powietrznymi, aspekt narodowy i sojuszniczy

Dr hab. Olimpia KUNERT - Doskonalenie jakości w strategii koncentracji na rynku usług około przemysłowych

Dr Mirosława MARCINIUK - W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku

Dr inż. Grzegorz MALCZEWSKI - Praktyka stosowania narzędzi lean manufacturing

Dr Jerzy BIAŁY, sierż. pchor. Izabela MYRCIK - Zastosowanie statystyki matematycznej do analizy wyników sportowych podchorążych wyższej szkoły oficerskiej sił powietrznych

Kpt. mgr inż. Krzysztof URBAN - Wybrane problemy zarządzania polską przestrzenią powietrzną na poziomach: strategicznym, przed taktycznym i taktycznym

Mgr inż. Anna JESIONEK - Podnoszenie jakości organizacji lotniczych poprzez wykorzystanie metod pomiarów procesów i wyrobów

Mgr Andrzej KATTENBACH - Marketing w działalności portów lotniczych

Płk Piotr PŁONKA, Podinsp. Leszek DYDUCH - Realizacja czynności dochodzeniowo – śledczych przez żandarmerię wojskową i policję na terenie obiektów i jednostek wojskowych w ramach współdziałania

Marcin GÓRNIKIEWICZ - Przestępczość graniczna jako jedna z form aktywności chińskich grup przestępczych

Michał PAWLIKOWSKI - Syn Ziemi Radomszczańskiej ppłk pil. Roman Rypson

Mgr Karol WNUK - Wspólna waluta europejska jako narzędzie ekspansji

Krzysztof KACHNIARZ - Solidarność europejska – idea czy rzeczywistość?

Anna JAWOSZEK - NATO, a poszerzanie przestrzeni pokoju i wolności

Konrad KUSZEWSKI - Globalizacja, czyli jak zmienia się życie publiczne i społeczne

Ewa NOSOWSKA - Czynniki globalizacji i ich wpływ na światowe procesy

Agnieszka KOWALSKA - Które ze środków pokojowego rozstrzygania sporów – sądowe czy dyplomatyczne – można uznać za skuteczniejsze i w jakich sprawach?

Recenzje – Sprawozdania – Komunikaty – Omówienia

Ppłk dr Adam WETOSZKA - Aerodesign 2011 Fort Worth w stanie Texas, czyli studenckie zmagania z wiatrem, modelami i masą

Dr Henryk KOWALCZUK - Pedagogika szkoły wyższej wobec tradycji i współczesności