zeszyty naukowe

Spis treści

Artykuły i materiały

Gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL - Uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa jako podstawowe determinanty zmian w strukturach i zasadach użycia sił powietrznych

Gen. dyw. rez. nawig. dr Krzysztof ZAŁĘSKI - Wybrane problemy dowodzenia siłami powietrznymi, aspekt narodowy i sojuszniczy

Dr hab. Olimpia KUNERT - Doskonalenie jakości w strategii koncentracji na rynku usług około przemysłowych

Dr Mirosława MARCINIUK - W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku

Dr inż. Grzegorz MALCZEWSKI - Praktyka stosowania narzędzi lean manufacturing

Dr Jerzy BIAŁY, sierż. pchor. Izabela MYRCIK - Zastosowanie statystyki matematycznej do analizy wyników sportowych podchorążych wyższej szkoły oficerskiej sił powietrznych

Kpt. mgr inż. Krzysztof URBAN - Wybrane problemy zarządzania polską przestrzenią powietrzną na poziomach: strategicznym, przed taktycznym i taktycznym

Mgr inż. Anna JESIONEK - Podnoszenie jakości organizacji lotniczych poprzez wykorzystanie metod pomiarów procesów i wyrobów

Mgr Andrzej KATTENBACH - Marketing w działalności portów lotniczych

Płk Piotr PŁONKA, Podinsp. Leszek DYDUCH - Realizacja czynności dochodzeniowo – śledczych przez żandarmerię wojskową i policję na terenie obiektów i jednostek wojskowych w ramach współdziałania

Marcin GÓRNIKIEWICZ - Przestępczość graniczna jako jedna z form aktywności chińskich grup przestępczych

Michał PAWLIKOWSKI - Syn Ziemi Radomszczańskiej ppłk pil. Roman Rypson

Mgr Karol WNUK - Wspólna waluta europejska jako narzędzie ekspansji

Krzysztof KACHNIARZ - Solidarność europejska – idea czy rzeczywistość?

Anna JAWOSZEK - NATO, a poszerzanie przestrzeni pokoju i wolności

Konrad KUSZEWSKI - Globalizacja, czyli jak zmienia się życie publiczne i społeczne

Ewa NOSOWSKA - Czynniki globalizacji i ich wpływ na światowe procesy

Agnieszka KOWALSKA - Które ze środków pokojowego rozstrzygania sporów – sądowe czy dyplomatyczne – można uznać za skuteczniejsze i w jakich sprawach?

Recenzje – Sprawozdania – Komunikaty – Omówienia

Ppłk dr Adam WETOSZKA - Aerodesign 2011 Fort Worth w stanie Texas, czyli studenckie zmagania z wiatrem, modelami i masą

Dr Henryk KOWALCZUK - Pedagogika szkoły wyższej wobec tradycji i współczesności

Spis treści

Artykuły i materiały

Ingemar GUSTAFSSON - Security in the Baltic Area and the Baltic Defence College

Gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL, Gen. dyw. rez. nawig. dr Krzysztof ZAŁĘSKI - Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego

Gen. bryg. rez. pil. Ryszard HAĆ - Sojusznicze i koalicyjne uwarunkowania bezpieczeństwa powietrznego

Ppłk dr inż. Karol DYMANOWSKI - Klasyczne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa Powietrznego państwa

Płk rez. nawig. dr inż. Jacek NOWAK - Charakterystyka militarnych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego

Dr inż. Wiesław MARUD - Teoria a praktyka użycia sił powietrznych we współczesnych konfliktach zbrojnych

Ppłk dr inż. Ryszard BARTNIK - Siły nieregularne – adwersarz współczesnych sił powietrznych

Dr James S. CORUM - Training and equipping counterinsurgency air forces

Ivan KOBLEN - Major projects of the european defence agency and european countries in the unmanned aircraft system (UAS) technology development area

Dipl. Eng. Tomáš SCHÓBER, Assoc. Prof. RNDr. František OLEJNÍK, PhD., Assoc. Prof. Dipl. Eng. Pavel NEĈAS, PhD. - Will the increasing Chinese military capabilities lead to a new arms race?

Płk dr inż. Zdzisław ŚLIWA - Współczesne zastosowania broni nieletalnych (nieśmiercionośnych) jako alternatywa dla użycia środków kinetycznych

Ppłk dr Tomasz PABICH - Uzupełnianie środków napędowych w powietrzu

Dr Franciszek BOGOWSKI, Dr Czesław BURNIAK - O pewnym zastosowaniu odwzorowań konforemnych w lotnictwie

Dr Jerzy BIAŁY, Sierż. pchor. inż. Fabian KOLBUSZ - Zastosowanie równania Naviera-Stokesa i równania Bernoulliego w zagadnieniach technicznych

Dr Marta POMYKAŁA - Granice dopuszczalnej ingerencji w sferę praw i wolności człowieka w ochronie bezpieczeństwa publicznego

Dr Izabela OLEKSIEWICZ - Terroryzm jako jedno z najistotniejszych zagrożeń współczesnej cywilizacji

Krzysztof KACHNIARZ - Kapitał społeczny jako element kształtujący kulturę bezpieczeństwa

Recenzje – Sprawozdania – Komunikaty – Omówienia

Dr Mirosława MARCINIUK - Udział pracowników WSOSP w konferencji naukowej nt. „Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności" zorganizowanej w WSIZiA w Warszawie