zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe LAW (ISSN 1641-9723) są wydawnictwem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Pierwszy numer wyszedł w 2001 roku i stanowił kontynuację działalności zapoczątkowanej w 1965 roku, kiedy ukazały się trzy numery Biuletynu Informacyjnego Rady Pedagogicznej OSL, z których nr 2 (autorstwa Majora Jana Celka) wydany został jako dodatek specjalny poświęcony XX-leciu OSL. Zawierał on historię lotniczej uczelni, prezentację jej dorobku w powojennym XX-leciu, kiedy była ona, jak wtedy pisano, "szkołą nauki i walki", a później stała się kuźnią coraz nowocześniejszych kadr lotniczych, przygotowującą do swej służby wysoko kwalifikowanych pilotów myśliwskich na poziomie III klasy pilota wojskowego. Kolejne trzy numery Biuletynu Informacyjnego Rady Pedagogicznej ukazały się w 1967 r. Wraz z powołaniem w 1968 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej zmieniona została nazwa wydawnictwa na Biuletyn WOSL. Do 1985 roku ukazało się 49 numerów Biuletynu WOSL., numer 50 wyszedł jako Biuletyn Jubileuszowy poświęcony 60 rocznicy powstania "Szkoły Orląt". Od 1995 roku w związku ze zmianą charakteru Szkoły oraz jej nazwy na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych również czasopismo uczelni zmieniło nazwę na Biuletyn WSOSP. Ostatni, (87 w kolejności ukazywania się) numer Biuletynu wyszedł w 2000 roku. Decyzją Komendanta WSOSP od 2001 roku rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych WSOSP.

Zeszyty Naukowe publikowane są co kwartał, zawierają materiały redagowane w dwóch obszarach nauk technicznych i społecznych. Kierunki i strategię wydawnictwa określa RADA NAUKOWA, merytorycznie za organizację i wydawanie czasopisma odpowiada KOMITET REDAKCYJNY.

Zgodnie z jednolitym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r., Zeszyty Naukowe LAW otrzymały 4 punkty.

Decyzją Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, pracownicy Uczelni za publikację artykułów w Zeszytach Naukowych LAW otrzymają dodatkowe 2 punkty zaliczane do dorobku naukowego.

Redakcja Zeszytów Naukowych WSOSP informuje, że w 2016 roku opublikowane zostaną dwa numery w całości składające się z artykułów napisanych w języku angielskim.

W czerwcu wydany zostanie pierwszy anglojęzyczny zeszyt, na artykuły do tego numeru oczekujemy do końca marca. Drugi ze wspomnianych numerów opublikowany zostanie w grudniu, a artykuły przyjmowane będą od kwietnia do września.

Zachęcamy do składania artykułów naukowych, mieszczących się w obszarze nauk technicznych oraz społecznych. Zwracamy się z prośbą o właściwe sformatowanie treści (zgodnie z obowiązującymi wymogami edytorskimi) oraz dostarczenie podpisanego "Oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich". Szczegółowe zasady publikacji artykułów znajdują się na naszej stronie internetowej.