zeszyty naukowe eng

Spis treści

Artykuły i materiały

Jerzy BIAŁY, Jakub GOŁĘBIOWSKI - Zastosowanie równań różniczkowych cząstkowych drugiego stopnia w zagadnieniach technicznych

Joanna CWOJDZIŃSKA - Maciej WILCZAK Wykorzystanie lotnictwa do ratowania życia i zdrowia ludzkiego - od powstania idei do wybuchu II wojny światowej

Kamil CZAPLA - Analiza porównawcza wybranych cech motorycznych i morfologicznych podchorążych IV roku WSOSP oraz absolwentów wyższych uczelni będących na kursie oficerskim

Monika DZIDO - Damian DZIDO Relacje wewnątrzgrupowe w zespole siatkarzy WSOSP w Dęblinie, a osiągane przez nich wyniki sportowe

Ewa JASIUK - Obowiązek użyteczności publicznej w działalności lotniczej – wybrane aspekty prawne i finansowe

Agnieszka KOWALSKA - Geopolityczna tożsamość Republiki Białorusi

Mirosława Maria MARCINIUK - Militarne i niemilitarne paradygmaty bezpieczeństwa, a refleksje nad pojęciem i sposobami kształtowania bezpieczeństwa

Michał OLSZYŃSKI - Informacja w logistyce. Istota właściwego przepływu informacji przy wykorzystaniu logistycznej technologii informacyjnej

Jan RAJCHEL, Krzysztof ZAŁĘSKI - Szkolenie personelu bezzałogowych statków powietrznych. Oczekiwania i możliwości

Adam RURAK - Inspirujące metody dowodzenia w Siłach Zbrojnych

Andrea LEDERLEITNEROVÁ, Eva PIĽOVÁ - Tenerife airport disaster from the perspective of SHELL model

Mirosław TOKARSKI - Prawne gwarancje realizacji zadań służbowych żołnierzy w dobie transformacji Sił Zbrojnych

Michał SOBOLEWSKI, Norbert GRZESIK, Zbigniew KORUBA - Linearyzacja modelu matematycznego w celu doboru poprawnego sterowania dla urządzenia obserwacyjno-śledzącego

Krzysztof ZAŁĘSKI - Uwarunkowania dowodzenia lotnictwem. Aspekt narodowy

Recenzje – Sprawozdania – Komunikaty – Omówienia

Mateusz POŁOWSKI, Mateusz WŁADZIŃSKI - Sprawozdanie z Konferencji Naukowej na temat: „Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej, 150 lat po powstaniu styczniowym"

Noty o autorach